Ang Digital Security Helpline

ANO ANG DIGITAL SECURITY HELPLINE?

Ang Digital Security Helpline ng Access Now ay nakikipagtulungan sa mga indibidwal at organisasyon sa buong mundo upang panatilihin sila’y ligtas online. Kung kayo ay nasa peligro, matutulungan namin kayong mapabuti ang inyong kasanayan sa digital security. Kung kayo ay kasalukuyan nang inaatake, kami ay nagbibigay nang mabilisang pagtugon sa panahon ng kagipitan.

KONTAKIN KAMI

Ang aming 24/7 na mga serbisyo ay makakabigay suporta sa walong wika: Ingles, Espanyol, Pranses, Aleman, Portuguese, Ruso, Tagalog, Arabo at Italyano. Kami ay tutugon sa inyong mga pakiusap sa loob ng dalawang oras.

PAANO NAMIN KAYO MATUTULUNGAN?

Kami ay isang organisasyon na nagbibigay ng libreng tulong para sa civil society sa buong mundo. Kami ay nagmumungkahi ng direktang tulong teknikal at konsultasyon sa grupo ng mga civil society, aktibista, media, mamamahayag, bloggers, at mga tagapagtanggol ng karapatang pangtao.

Ang Helpline ay sasamahan ang inyong organisasyon na pag-aralan ang mga peligro na inyong hinaharap sa inyong mga gawain. Magkasama, bibigyan natin ng prayoridad ang inyong pangangailangan sa digital security. Tutulungan namin kayong resolbahin ang mga kasalukuyang problema, tuturuan kayo ng ilang mga importanteng mabubuting pamamaraan, at gagabayan kayo patungo sa kinabakusan nang may matiwasay na kaisapan.

 • GRUPO NG MGA CIVIL SOCIETY AT AKTIBISTA

  GRUPO NG MGA CIVIL SOCIETY AT AKTIBISTA

  Kung kayo ay inaatake base sa inyong gawain at aktibismo, matutulungan naming siguruhing ligtas ang inyong komunikasyon, protektahan ang inyong online accounts, at panatilihing ligtas ang inyong mga sensitibong impormasyon.

 • MGA SAMAHAN NG MEDIA, MAMAMAHAYAG AT MGA BLOGGERS

  MGA SAMAHAN NG MEDIA, MAMAMAHAYAG AT MGA BLOGGERS

  Ang inyo bang news site ay napatanggal o naharang? Nangangailangan ng tulong sa ligtas na komunikasyon sa inyong editors at impormante? Kami ay makakatulong.

 • MGA TAGAPAGTANGGOL NG KARAPATANG PANGTAO

  MGA TAGAPAGTANGGOL NG KARAPATANG PANGTAO

  Kinakailangan niyo mang protektahan ang inyong komunikasyon sa inyong mga katuwang, maniguradong ligtas na nakatago ang mga ebidensya o alin pang sensitibong mga datos, o manatiling ligtas sa pagbiyahe, kami ay narito upang sumaklolo.

AMING MGA SERBISYO

Digital Security Helpline
 • Agarang pagtugon sa mga insidenteng ukol sa digital security
 • Personal na mga rekomendasyon, tagubilin, at suportang susubaybay para sa mga isyu ukol sa digital security
 • Tumutulong tantiyahin ang mga panganib at lumikha ng mga stratehiyang pang-seguridad ng isang organisasyon o komunidad
 • Patnubay, kagamitan at materyales para sa edukasyon sa gawing pang-seguridad ng mga organisasyon, komunidad, grupo at indibidwal.
 • Suporta sa pagpapanitli ng seguridad ng mga imprastrakturang pang-teknikal, websites, at social media laban sa pag-atake.
 • Nagbibigay sangguni, capacity-building (ang pagtulong sa pamayanan upang mapabuti nito ang kanyang kakayahan), personal na konsultasyon, at pagsasanay.

PAANO KAMI KONTAKIN

[email protected]

PGP public key
Fingerprint: 6CE6 221C 98EC F399 A04C 41B8 C46B ED33 32E8 A2BC

Kami ay lubos na sumusunod sa mga pinakamabuting kasanayan sa aming larangan, sa pagkolekta, pagtatago at paggamit ng mga sesnsitibong impormasyon. Para sa higit pang impormasyon kung paano namin pinuprotekhan ang inyong mga personal na datos, maari lamang basahin ang aming Data Usage Policy.


NASAAN ANG HELPLINE?

KOMUNIDAD AT MAPAGKUKUNAN NG IMPORMASYON

Ang Digital Security Helpline ng Access Now ay miyembero ng Civil Society Computer Emergency Response Team (CiviCERT), ito ay isang akreditadong CERT na ang layunin ay mapabuti ang kapabilidad ng mga grupo ng civil society at indibidwal sa buong mundo sa incident response.

Ang CiviCERT ay isang inisyatibo ng Rapid Response Network (RaReNet), isang samahan ng mga NGOs, internet content and service providers, at mga indibidwal na naglalaan ng kanilang oras at mapagkukunan upang ipalaganap ang kaalaman sa siguridad para sa mga grupo ng civil society sa buong mundo.

Bilang parte ng trabaho ng Access Now at pakikipagtulungan sa mas malawak pa na komunidad, kami ay lumilikha at nagaambag ng mga gabay at materyales para tulungan ang mga pamayanan, organisasyon, at indibidwal na pagtibayin ang kanilang digital security. Ang mga gabay na ito ay sumasaklaw magmula sa mga non-technical users pati na mga website administrators. Ilan sa mga gabay na ito ay mga sumusunod: